Artikel 1: Verplichting opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende plaatsingsruimte met een  minimale afstand van 11 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet  indien schriftelijk anders is overeengekomen. Snack on Site BE heeft namelijk  voldoende ruimte nodig om de frietwagen (lengte 8 meter, breedte 2,20 meter en  hoogte 3,30 meter) te plaatsen. 
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen houden dat openbare wegen,  vluchtroutes en/of paden niet dichtgezet worden en de frietwagen vrij toegankelijk is.  Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben bij  eventuele calamiteiten. 
 3. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor een 220V-stroomvoorziening ten behoeve  van (de koeling en verlichting van) de frietwagen van Snack on Site BE. 

Artikel 2: Verplichting Snack on Site BE 

 1. Snack on Site BE draagt zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) en verlengkabel  (20 meter). 
 2. Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen etc., zal Snack on  Site BE zich maximaal inspannen stellen om een passende oplossing te zoeken. 
 3. De frietwagen van Snack on Site BE voldoet aan alle gestelde H.A.C.C.P normen  en/of gestelde hygiëne en veiligheidseisen. 

Artikel 3: Opdracht (boeking) 

 1. Een opdracht (boeking) kan enkel gebeuren via e-mail of schriftelijke bevestiging op  een offerte van Snack on Site BE. Uw opdracht (boeking) is enkel en alleen maar  definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de opdracht (boeking) van  Snack on Site BE.  
 2. De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat de reserveringstijd een half  uur kan vervroegen of verlaten. Ingeval sprake is van een vervroeging of verlating, zal  dit zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever besproken worden. 
 3. De opdrachtgever dient er ook rekening mee te houden dat door onvoorziene  omstandigheden de dienstverlening kan uitlopen. Uiteraard probeert Snack on Site BE  dit binnen de perken te houden.
 4. Het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen kan, behoudens andersluidende  schriftelijke overeenkomst, tot 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht (boeking)  kosteloos worden gewijzigd.  

Artikel 4: Betaling 

 1. Na afloop van de dienstverlening dient de opdrachtgever contant af te rekenen aan  (personeel van) Snack on Site BE. In overleg met Snack on Site BE kan het  overeengekomen bedrag ook vooraf worden voldaan. 
 2. Daarnaast kan er – in overleg met Snack on Site BE – achteraf een rekening verstuurd  worden, die door de opdrachtgever dan binnen 30 dagen na factuurdatum betaald dient  te worden/zijn. 
 3. Bij niet-betaling door een consument zal Snack on Site BE overgaan tot een  schriftelijke ingebrekestelling. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke  aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de  klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met  een minimum van :  
 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; 
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf  tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500  euro is; 
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf  boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo  hoger dan 500 euro is. 
 1. Bij niet‐betaling door een klant‐ondernemer op de vervaldag is van rechtswege en  zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd die gelijk is aan de  wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij  handelstransacties. Snack on Site heeft in dit geval van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling eveneens recht op een forfaitaire vergoeding van 40  euro ter compensatie van de invorderingskosten. Daarenboven zal bij gehele of  gedeeltelijke niet‐betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het  factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR per factuur. 
 2. Elke factuur van Snack on Site BE is door de Opdrachtgever definitief aanvaard indien  deze niet binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per  aangetekende brief, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet.  Het indienen van een protest ontheft de Opdrachtgever niet van zijn  

betalingsverplichtingen.

Artikel 5: Annulering 

 1. Bij elke opdracht (boeking) geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Bij annulering na  die termijn wordt er een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van het  overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening gebracht. De opdrachtgever  erkent dat dit bedrag een bedrag enkel en alleen ter vergoeding van de door de  opdrachtgever geleden schade is. 
 2. In geval van een overmacht (waaronder de situatie dat een opdrachtgever of familielid  komt te overlijden binnen de periode van de opdrachtbevestiging tot op de dag van de  opdracht) zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane betalingen zullen dan  worden teruggeboekt. 

Artikel 6: Vermissing / manco 

Als door Snack on Site BE in het kader van de opdracht gehuurde of ter beschikking  gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de  opdrachtgever. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 1. Snack on Site BE is niet aansprakelijk dan wel verplicht tot vergoeding van direct of  indirect geleden schade zijdens opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove  schuld. 
 2. De opdrachtgever vrijwaart Snack on Site BE en haar personeel voor aanspraken van  derden ter zake van schade, die veroorzaakt is door of voortvloeit uit de opdracht met  Snack on Site BE. Snack on Site BE is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan  door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of daarbij betrokken/behorende  personen. 
 3. De aansprakelijkheid van Snack on Site BE uit hoofde van een met de opdrachtgever  gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de  verzekeraar van Snack on Site BE in voorkomend geval uitkeert. Ingeval de  verzekeraar van Snack on Site BE dekking weigert, is de aansprakelijkheid van Snack  on Site BE in alle omstandigheden maar beperkt tot het factuurbedrag van de  overeenkomst exclusief BTW. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe,  hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook (waaronder  doch niet uitsluitend het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking  van persoonsgegevens), is uitgesloten.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens 

 1. Snack on Site BE handelt in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de  bescherming van persoonsgegevens. 
 2. Snack on Site BE zal persoonsgegevens van de opdrachtgever, zonder expliciete  (schriftelijke) toestemming van opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan  derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen  doeleinden. Snack on Site BE neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de  opdrachtgever gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de  persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens  nodig zijn om te bewaren voor dat doel. 
 3. Snack on Site BE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de  persoonsgegevens van de opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van  onrechtmatige verwerking. 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op een tussen Snack on Site BE en een opdrachtgever gesloten overeenkomst is  uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
 2. Ingeval van een geschil die niet door Snack on Site BE en een opdrachtgever in  onderling overleg kan worden opgelost, is ieder der partijen bevoegd om dat geschil  bij uitsluiting te laten beslechten door de bevoegde rechter van de rechtbanken van het  arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.